Skip to main content

Reference in povezave

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je postopek normalizacije razvijal in uporabljal.

Projekti, na katerih se je razvijal označevalni sistem
Razvoj slovenščine v digitalnem okolju
Janes: Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

Učni korpus z ročno pregledano normalizacijo
Lenardič, Jakob; Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Erjavec, Tomaž; Fišer, Darja; Ljubešić, Nikola; Zupan, Katja; Dobrovoljc, Kaja, 2022, CMC training corpus Janes-Tag 3.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, http://hdl.handle.net/11356/1732.


Reference
FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, ERJAVEC, Tomaž. 2020. The Janes project: language resources and tools for Slovene user generated content. Language Resources and Evaluation. DOI: 10.1007/s10579-018-9425-z

ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja. Ročno označeni korpusi Janes za učenje jezikovnotehnoloških orodij in jezikoslovne raziskave. V: FIŠER, Darja (ur.). Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2018. https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/view/111/203/2416-1 [PDF]

Čibej,IBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špelapela, Arhar Holdt,ERJAVEC, Tomaž, Erjavec,FIŠER Darja Fišer.Darja. Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil. V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2016, 40–46. https://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Cibej-et-al_Razvoj-ucne-mnozice.pdf [PDF]

ERJAVEC, Tomaž, ČIBEJ, Jaka, ARHAR HOLDT, Špela, LJUBEŠIĆ, Nikola, FIŠER, Darja. Gold-standard datasets for annotation of Slovene computer-mediated communication. In Proceedings of RASLAN 2016: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016, pp. 29-40. https://nlp.fi.muni.cz/raslan/raslan16.pdf [PDF]