Skip to main content

Books

01 Tokenizacija

Tokenizacija je postopek deljenja besedila na posamezne pojavnice (besede, števnike, ločila). Pri strojnem označevanju korpusov...

02 Segmentacija

03 Normalizacija

Jezik spletne komunikacije se v marsikaterem vidiku razlikuje od standardnega jezika. Obstoječa orodja za označevanje besedil s...

04 Oblikoskladnja MULTEXT-East

Sistem MULTEXT-East za označevanje oblikoskladnje pojavnic v korpusih definira črkovne kode, npr. »Somei«, in njihovo preslikav...

05 Lematizacija

Lema (osnovna besedna oblika) je pri označevanju pripisana vsem besednim oblikam v besedilu, kar omogoča njihovo nadaljnje enov...

06 Odvisnostna skladnja JOS-SYN

Sistem JOS-SYN, ki je bil zasnovan v projektu Jezikoslovno označevanje slovenščine (Erjavec et al. 2010) in uporabljen v projek...

07 Universal Dependencies

Universal Dependencies (UD) je mednarodno usklajena označevalna shema, ki si prizadeva za poenoteno oblikoslovno in skladenjsko...

08 Imenske entitete

Imenske entitete (angl. named entities; NE) so samostalniki in samostalniške besedne zveze, ki identificirajo neko osebo, lokac...

09 Odkrivanje koreferenčnosti

O koreferenčnosti govorimo, ko se več delov besedila (besed, besednih zvez ali stavkov) nanaša na istega referenta v zunajjezik...

10 Udeleženske vloge (SRL)

Označevanje udeleženskih vlog oz. semantično označevanje (angl. semantic role labelling; SRL) predstavlja pripisovanje semantič...

11 Razvojni korpus Šolar

Označevalni sistem Šolar je bil zasnovan skupaj s slovenskim razvojnim korpusom Šolar (Arhar Holdt et al. 2022) in je namenjen ...

12 KOST - Korpus slovenščine kot tujega jezika

Označevalni sistem KOST je bil zasnovan skupaj s korpusom slovenščine kot tujega jezika KOST (Stritar Kučuk 2022) in je namenje...

Digital Dictionary Database

A central database for Slovene.

Ekstrakcija povezav

Naglaševanje lastnih imen

Smernice za naglaševanje lastnih imen v slovenskem oblikoslovnem leksikonu Sloleks

PREBERI ME - Navodila za delo s smernicami

Opis navodil in postopkov za uporabo vsebin na tej polici.

Zapis izgovora besed tujega izvora

Smernice za zapis izgovora besed tujega izvora v slovenskem oblikoslovnem leksikonu Sloleks

Zapis izgovora kratic

Smernice za zapis izgovora kratic v slovenskem oblikoslovnem leksikonu Sloleks