Skip to main content

06 Odvisnostna skladnja JOS-SYN

Sistem JOS-SYN, ki je bil zasnovan v projektu Jezikoslovno označevanje slovenščine (Erjavec et al. 2010) in uporabljen v projektu Sporazumevanje v slovenskem jeziku (Krek et al. 2020), je namenjen označevanju skladenjskih odnosov v slovenskih povedih. Sistem sledi spoznanjem slovenskega jezikoslovja (zlasti slovnici Toporišič 2004), obenem pa temeljnim idejam, ki jih zarisujejo obstoječi sistemi odvisnostnega označevanja. Ključna lastnost sistema je, da upošteva informacije, ki jih prinašajo oblikoskladenjske oznake JOS oz. njihova sodobna različica MULTEXT-East v6 (Erjavec 2012). Na skladenjski ravni tako dodajamo samo informacije, ki jih še ni pokrila oblikoskladnja, kar omogoči robusten in pregleden označevalni sistem.