Skip to main content

07 Universal Dependencies

Universal Dependencies (UD) je mednarodno usklajena označevalna shema, ki si prizadeva za poenoteno oblikoslovno in skladenjsko označevanje besedil v vseh svetovnih jezikih, da bi pospešila razvoj večjezičnih jezikovnih tehnologij in kontrastivnih jezikoslovnih raziskav. Znotraj sheme, ki temelji na načelih odvisnostne slovnice, je bil vzpostavljen univerzalni nabor slovničnih kategorij (besednih vrst, oblikoslovnih lastnosti in odvisnostnih skladenjskih relacij) in smernic za njihovo pripisovanje, obenem pa zasnova sheme dovoljuje tudi vpeljevanje jezikovnospecifičnih oznak, če je to potrebno. Doslej je bilo s to shemo ročno označenih že več kot 250 korpusov po vsem svetu, med katerimi sta tudi univerzalni odvisnostni drevesnici pisne (SSJ) in govorjene (SST) slovenščine.