Skip to main content

References and Links

This chapter compiles relevant references and provides links to projects where semantic-role labelling has been developed and applied to Slovene texts.

Projects, in which the system has been developed:
Communication in Slovene
Semantic Role Labeling in Slovene and Croatian
XLike - Cross-lingual Knowledge Extraction
Development of Slovene in a Digital Environment

References:
GANTAR, Polona; STRKALJ DESPOT, Kristina; KREK, Simon in LJUBEŠIĆ, Nikola. 2018. Towards semantic role labeling in Slovene and Croatian. V: FIŠER, Darja (ur.), PANČUR, Andrej (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 20. september - 21. september 2018, Ljubljana, Slovenija. 1. izdaja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 93-98, ilustr. ISBN 978-961-06-0111-1. http://nl.ijs.si/jtdh18/JTDH-2018-Proceedings.pdf.

KREK, Simon, GANTAR, Polona, DOBROVOLJC, Kaja, ŠKRJANEC, Iza. Označevanje udeleženskih vlog v učnem korpusu za slovenščino. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 106-110. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Krek-et-al_Oznacevanje-udelezenskih-vlog-v-ucnem-korpusu-za-slovenscino.pdf.

MIKULOVÁ, Marie et al. 2006. Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Aannotation manual. Technical Report 30. 5–11.

VALLEX = The Valency Lexicon of Czech Verbs. https://ufal.mff.cuni.cz/vallex

PDT 2.0 = https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/en/t-layer/html/index.html