Skip to main content

12 Jezikovni popravki (KOST)

Označevalni sistem KOST je bil zasnovan skupaj s korpusom slovenščine kot tujega jezika KOST (Stritar Kučuk 2022) in je namenjen kategorizaciji jezikovnih napak v besedilih, ki so jih napisali govorci slovenščine kot drugega oz. tujega jezika. Označevalni sistem je hierarhično urejen v dve stopnji: najprej so popravki opredeljeni glede na jezikovno ravnino, sledi pa opredelitev splošnega tipa popravka oz. določitev besedne vrste. Dvodelne oznake omogočajo robustno analizo, ki ji mora slediti podrobnejši ročni pregled.