Skip to main content

V1.0 (DRAFT)

Smernice za zapis izgovora kratic v slovenskem oblikoslovnem leksikonu Sloleks 2.0

Datum Različica Objavitelj_ica Opis
2022-11-04 1.0 Jaka Čibej Objava prve različice.

Kratic načeloma ne moremo dovolj zanesljivo avtomatsko pretvoriti v fonetični zapis na podlagi oblike, zato potrebujemo vmesni ortografski zapis, iz katerega s pretvornikom tvorimo fonetični zapis v mednarodni fonetični abecedi (IPA) oz. v fonetični abecedi SAMPA.

Seznam kratic je bil pridobljen strojno, zanje so razvezave in slovenske oblike pridobili študentje. V sklopu dela, ki je bilo opravljeno med februarjem in aprilom 2021, je bilo obravnavanih 1032 kratic, v dokumentu jih ostaja še 5628.

1 Način dela

Kratice smo obravnavali s stališča črkovalnosti, variantnosti zapisa, prevzetosti, izgovora, pregibanja in spola. Beležili smo posebnosti pri posameznih kraticah, opažanja beležili v komentarje, zapisali pa smo tudi druge razvezave, torej tiste, ki jih program ni zaznal samodejno.

Viri: Pri delu sledimo podatkom iz pisnega korpusa Gigafida 2.0 (način, kako se kratica pregiba, je indic izgovora), lastnemu znanju, podatkom iz korpusa GOS in drugim referenčnim virom, npr. relevantnim domačim spletnim stranem, novicam RTV, Wikipediji, določenim posnetkom na portalu Youtube.

Urejanje kratic je potekalo v devetih stolpcih, pri čemer je vsak stolpec predstavljal eno izmed zgoraj opisanih predmetov raziskovanja:

Stolpec Podatek
H črkovalna
I variante_zapisa
J prevzeta
K izgovor
L pregibanje
M spol
N posebnosti
O komentar
P druge razvezave

1.1 Črkovalna (stolpec H)

V stolpcu H je določeno, ali gre za črkovalno ali nečrkovalno kratico.

Črkovalna kratica je tista, pri kateri izgovarjamo črke s polglasniki ali samoglasniki (KBM > [kabeem], NKD > [n3k3d3]), nečrkovalna kratica je tista, pri kateri posameznih črk ne izgovarjamo s polglasniki ali samoglasniki, temveč celotno kratico izgovorimo kot navadno besedo (MIP > [mip]). Črkovalno označimo z da, nečrkovalno pa z ne.

Kratica Razvezava Opis Črkovalna Variante zapisa Prevzeta Izgovor Pregibanje Spol Posebnosti Komentar Druge razvezave
SIB Slovenska investicijska banka Slovenska izvozna in razvojna banka ne ne ne síp SIB / SIB-a ž / m pri ničti končnici moški in ženski spol
FDV Fakulteta za družbene vede da ne ne fə̀də̀və̀ FDV / FDV-ja ž / m pri ničti končnici moški in ženski spol

Pri določenih kraticah je mogoč črkovalen in nečrkovalen izgovor, pri teh vpišemo možnost “variantno”. Tak primer je VIP > [vip] in [vəipə]:

Kratica Razvezava Opis Črkovalna Variante zapisa Prevzeta Izgovor Pregibanje Spol Posebnosti Komentar Druge razvezave
VIP Very Important Person Zelo pomembna oseba; Uporabljeno tudi v kontekstu firme VIP mobil variantno da da víájpí // víp VIP / VIP-ja vip m

Več o izgovorih v točki 1.4.

1.2 Variante zapisa (stolpec I)

V stolpcu I se določa, ali je kratica črkovalna ali ne. Kratice navadno zapisujemo z velikimi tiskanimi črkami (običajno, npr. “SDS”), nekatere pa poznajo tudi zapis z malimi tiskanimi črkami ali kombinacijo obeh (DeSUS // Desus; SMS // sms).

Nečrkovalne kratice pogosto preidejo med navadno besedje (UNICEF > Unicef in EMŠO > emšo). Kratice preidejo v stvarna poimenovanja, ko se prekine zapis s samimi velikimi črkami.

 • Če nečrkovalna kratica preide v besedo, jo kot občno poimenovanje zapisujemo z malimi črkami (emšo; mrsa), kot lastno ime pa z veliko začetnico (Nuk, Ajpes, Unesco, Nasa).
 • Redke črkovalne kratice lahko zapisujemo tudi z malimi črkami (SMS/sms, GSM/gsm).
 • Posebni so primeri, ko se ubesedi cel izgovor, npr. TV > teve, SMS > esemes.

Kaj je varianta, smo skušali opredeliti s pomočjo razmerjih v frekvenci zapisa, za kar lahko uporabimo funkcijo Oblike niza orodja noSketchEngine.

! Pri dvoumnih oblikah tipa NATO - nato, STA - sta bo težje priti do natančnih številčnih podatkov.

Ko označujemo variantnost zapisa, označimo z:

 • ne: ko se kratica piše samo z velikimi tiskanimi črkami
 • da: ko se kratica piše z veliki tiskanimi in malimi tiskanimi (ponavadi nečrkovalne)

*Kadar imamo variantni zapis, v stolpcu Pregibanje napišemo oba variantna zapisa, v stolpec Posebnosti pa dopišemo “prehaja med navadno besedje”.

KUD kulturno-umetniško društvo ne da ne kút KUD / KUD-a Kuda m prehod v navadno besedišče

1.3 Prevzeta (stolpec J)

V tabeli posebej zabeležimo, če je kratica prevzeta. Prevzetost nam pomeni, da je podstava v tujem jeziku, npr. USA - United States of America, zato v razpredelnici zapišemo “da”. Če tujejezična podstava kreira enako kratico kot slovenska (npr. EU - European Union = Evropska unija), kratice načeloma ne smatramo za prevzeto in v razpredelnici zabeležimo “ne”. Pri prevzetih kraticah, ki imajo variantno izgovorjavo, vedno najprej navedemo tujo varianto, nato znak // in nato slovensko varianto (izmišljen primer): písí // pécé / pə̀cə̀.

Pri nekaterih prevzetih kraticah:

 • ohranimo izvorni način izgovarjanja (BBC [bíbísí])
 • uporabljamo izvorno in podomačeno izgovorjavo (GSM [géêsêm in džíêsêm]).
CD Compact disc kompaktni disk da da da cédé CD / CD-ja cd-ja m (tudi) pridevniško; ubeseditev izgovora "cede"

1.4 Izgovor (stolpec K)

V stolpcu K beležimo izgovor kratic. Izgovor zapisujemo z uporabo ostrivcev, krativcev in strešic. Primer:

ZRC Znanstvenoraziskovalni center Večinoma v kontekstu ZRC SAZU ali založba/inštitut ZRC da ne ne zə̀rə̀cə̀ ZRC / ZRC-ja ž / m pri ničti končnici moški in ženski spol najpogosteje v zvezi z 'založba' in 'SAZU'

Pri črkovalnih kraticah si lahko pomagamo z razpredelnico:

imena_crk.PNG

Pri črkovalnih kraticah beležimo - z uporabo zgoraj navedenih virov - ali se kratica izgovarja s polglasniki ali vokali. Izgovor zabeležimo na simplificiran način: vedno z naglasi na vseh črkah kratice in v primeru, da se pojavljata obe vrsti izgovora, vedno najprej izgovor z vokali, ki je ločen od polglasniškega z znakoma //: zédéá / zə̀də̀á.

NK nogometni klub da ne ne ènká / nə̀kə̀ NK / NK-ja m NK-ja samo 18 in NK-ju 6 pojavitev (vir: rtvslo.si)

Pri nekaterih prevzetih kraticah:

 • ohranimo izvorni način izgovarjanja (BBC [bíbísí], FBI [êfbíáj], DJ [dídžêj])
 • uporabljamo izvorno in podomačeno izgovorjavo (PC [pécé in písí], GSM [géêsêm in džíêsêm]).

Če ima kratica več načinov izgovora, jih zapišemo enega ob drugem, ločimo jih s poševnico (/). Primer:

RK rokometni klub da ne ne èrká / rə̀kə̀ RK / RK-ja m

Pri prevzetih kraticah, ki ima variantno izgovorjavo, vedno najprej navedemo tujo varianto, nato znak // in nato slovensko varianto (izmišljen primer): písí // pécé / pə̀cə̀.

PC Personal Computer osebni računalnik da ne da pisí // pécé / pə̀cə̀ PC / PC-ja m

Pri črkovalnih kraticah zaradi značilne glasovne sestave izgovarjamo vsako črko posebej; soglasnike lahko izgovarjamo na dva načina (pri opisu kratice skušamo slediti dejanski rabi):

 • z ustreznim glasom in polglasnikom (PVC [pə̀və̀cə̀], NK [nə̀kə̀]);
 • z ustreznim glasom in samoglasnikom e oz. a (PVC [pévécé], NK [ênká]).

*Zapis kratic je lahko indikator izgovora (ali gre za podaljšavo z j-jem): SDS:

 • SDS-a: [esdees] > [esdeesa]
 • SDS-ja: [s3d3s3] > [s3d3s3ja]

Nečrkovalne kratice običajno izgovarjamo kot druge besede ([núk], [sazú], [téš]). Pogosto preidejo med navadno besedje (UNICEF > Unicef in EMŠO > emšo). Kratice preidejo v stvarna poimenovanja, ko se prekine zapis s samimi velikimi črkami.

1.5 Pregibanje (stolpec L)

V tabeli beležimo, kakšne vrste pregibanja smo našli. Primarni vir informacij je pisni korpus Gigafida 2.0, oblike pa iščemo tudi v drugih virih, kot je na primer Fran, razna periodika na spletu, kredibilni članki ipd. Izpis pregibnih oblik, ki so v korpusu z vezajem, je pripravljen že v podatkovni tabeli. Ta izpis lahko služi natančnejši analizi, kjer primerjamo pojavitve kratice v rabi, npr. pojavljanje zvez po poročanju STA in po poročanju STA-ja. Pri črkovalnih kraticah nas zanima, ali se kratica pregiba z vezajem, z ničto končnico ali oboje. Pri zapisu variant vedno najprej navedemo pregibanje brez, nato znak / in nato pregibanje z vezajem. Če se pregiba z vezajem, nas zanima, ali se pregiba s podaljšavo z -j-, brez podaljšave ali oboje. Če gre za varianto, najprej navedemo podaljšano, nato znak //, nato nepodaljšano varianto. Način pregibanja nakažemo z rodilniško obliko (predvidoma v ednini), npr. EU / EU-ja. Kot variante obravnavamo pogoste pojavitve, ne pa tudi redkejše ali lapsuse (npr. EUja, EU-a).

Neko pregibanje beležimo, če število najdenih pregibanj v Gigafidi obsega vsaj 0,05 % vseh najdenih primerov. Če je bilo primerov, ki so potrjevali pregibanje, malo, pa so se nam na podlagi primerov in virov zdeli relevantni, smo jih dopisali in v komentarju zapisali, da je primerov pregibanja malo. Nekaj primerov:

- - - - - - - - - - - - - -
WTO World Trade Organization Svetovna trgovinska organizacija da ne da və̀tə̀ó WTO / WTO-ja ž / m pri ničti končnici moški in ženski spol
KAC Klagenfurter Athletiksport Club avstrijski hokejski klub ne ne da kác KAC / KAC-a m
DAX Deutscher Aktienindex nemški delniški indeks ne da da dáks DAX / DAX-a Daxa m
SZS Smučarska zveza Slovenije da ne ne sə̀zə̀sə̀ SZS / SZS-ja ž / m

Končnice in obrazila pišemo za vezajem z malimi črkami, če se kratica govorno končuje na:

 • soglasnik (OZN OZN-a, OZN-ov [ózèèn ózèêna ózèênov-]; ŠOS ŠOS-a, ŠOS-ov [šós šósa šósov-]) ali
 • naglašeni samoglasnik (OZN OZN-ja, OZN-jev [ózə̀nə̀ ózə̀nə̀ja ózə̀nə̀jev-], STA STA-ja, STA-jev [èstèá èstèája èstèájev-]). Če je na koncu kratice v izgovoru polglasnik, torej pride do podaljšave z j-.

Številne kratice se pregibajo po ničti sklanjatvi - ostanejo vedno enake. Kadar iz kratic napravimo tvorjenke, pregibamo tudi te (DUTB-jev DUTB-jeva DUTB-jevo).

1.6 Spol (stolpec M)

V stolpec M vpisujemo slovnični spol kratice. Ženski spol označujemo z “ž”, moški z “m”, srednji pa s “s”. V primeru, da je možnih več spolov, oznake med seboj ločujemo s poševnico (ž/s/m). Pri določanju slovničnega spola velja, da:

 • so kratice najpogosteje moškega spola - ne glede na to, katerega spola je jedrna beseda podstave (DDV < davek na dodano vrednost, NUK < Narodna in univerzitetna knjižnica, KUD < kulturno-umetniško društvo) in se sklanjajo po prvi moški sklanjatvi (DDV-ja, NUK-a, KUD-a);
NUK Narodna in univerzitetna knjižnica ne da ne núk NUK / NUK-a Nuka m prehaja med navadno besedje
 • kratice ženskega spola, ki se končujejo na nenaglašeni a, sklanjamo po prvi ženski sklanjatvi: CIA CIE – pri tej skupini je pogost prehod med navadno besedje;
 • kratice ženskega spola, ki se ne končujejo na naglašeni a, sklanjamo po tretji ženski sklanjatvi z ničto končnico (ostanejo vedno enake).

Novost je izrecno izpostavljena možnost sklanjanja po ničtem sklanjatvenem vzorcu pri prav vseh kraticah: ne glede na spol jedrnega samostalnika v podstavi (torej tako pri ženskem in moškem kot tudi srednjem spolu) in ne glede na tip kratice (črkovalna, nečrkovalna) – brez DDV, na ARSO, o DNK, iz EU, pri MNZ.

DNK Deoksiribonukleinska kislina da ne ne déènká DNK / DNK-ja ž / m pri ničti končnici ženski in moški spol; (tudi) pridevniško

POSEBNOSTI

 • Redke črkovalne in nečrkovalne kratice, ki jih sklanjamo po ničtem sklanjatvenem vzorcu, lahko ohranjajo ženski oz. srednji spol podstavne zveze: FF ('Filozofska fakulteta') – na mariborski FF, DNK ('dezoksiribonukleinska kislina') – analiza človekove DNK, EU ('Evropska unija') – na ravni celotne EU; DOPPS ('Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije') – DOPPS se je pritožilo zoper odredbo,

 • Za nekatere kratice so v rabi različne sklanjatvene možnosti, npr. NUK: Izvod knjige hranijo v ljubljanskem NUK-u; Že več let je na voljo razglednica z motivi Plečnikovega NUK; Razpis za gradnjo nove NUK je bil napovedan že leta 1988.

 • Nekatere kratice, ki imajo v jedru podstave samostalnik v množini (ZDA, NVO), lahko ohranjajo število in spol podstavnega samostalnika: ZDA – Leta 1924 so ZDA Indijancem priznale ameriško državljanstvo, toda: ZDA in EU sta podpisali sporazum.

Spol v tabeli beležimo skladno s pregibanjem: če se črkovalna kratica pregiba z vezajem, gre za moški spol. Če se pregiba z ničto končnico, spol ugotovimo iz podstave in korpusnih zgledov.

1.7 Posebnosti (stolpec N)

V stolpcu Posebnosti smo opozarjali na:

Variantni zapis

Zabeležili smo, ali kratica prehaja v navadni zapis, in sicer s komentarjem: prehaja med navadno besedje

Posebnosti v spolu

Na posebnosti v rabi (npr. primere, kjer korpusni kontekst dokazuje, da je v rabi več slovničnih spolov tudi pri ničti končnici; kadar se kratica rabi množinsko) opozorimo v stolpcu Posebnosti. Označevali smo s komentarji:

 • pri ničti končnici moški in ženski spol
 • pri ničti končnici vsi trije spoli

Primer:

SGP Splošno gradbeno podjetje da ne ne èsgépé / sə̀gə̀pə̀ SGP ž / s / m pri ničti končnici vsi trije spoli

Pridevniško rabo Beležili smo tudi, ali se kratica rabi (tudi) pridevniško, in sicer s komentarjema: Pridevniško (tudi) pridevniško Primer: “LCD”

Množinsko rabo Če se kratica uporablja samo v množini, v stolpcu komentar označimo: Množinsko Primer: “ZDA”

1.8 Komentar (stolpec O)

V stolpec “komentar” lahko zapišemo vsa opazovanja, dileme in vprašanja, ki se pojavijo pri obravnavi kratic. V komentarju smo beležili predvsem naslednje posebnosti pri kraticah:

 • kandidatka za kratico se mi ne zdi relevantna - predlagam za izključitev
 • izgovor izpeljala iz pregibanja
 • najpogosteje kot del večbesednega poimenovanja
 • navadno sledi ime gledališča/kluba/šole
 • v Franu zapis pregibanja z vezajem (MK-ja)
 • popravila zapis kratice (velike tiskane črke)
 • 6x pregibanje brez podaljšave (UNCHR-a) (*če ne dosega vsaj 8 zadetkov v korpusu, je pa blizu)
 • 6x pregibanje s podaljšavo (UNCHR-ja)
 • pregibanje z vezajem potrjujejo le 4 primeri ( od 2370 cca. )
 • (pregibanje z vezajem potrjuje le nekaj primerov)
 • ne najdem primerov / težko najdem zglede
 • variant zapisa malo
 • preimenovanje v: [razvezava] (npr. SMC: Mira Cerarja > modernega centra)

1.9 Druge razvezave (stolpec P)

V stolpcu “druge razvezave” beležimo vse druge razvezave, ki jih najdemo. V komentar napišemo [NOVA RAZVEZAVA].

SF Slovenska filharmonija da ne ne sə̀fə̀ SF / SF-ja ž / m izgovor izpeljala iz pregibanja science fiction

2 Drugo

Zapis kratic je lahko indikator izgovora (ali gre za podaljšavo z j-jem): SDS:

 • SDS-a: [esdees] > [esdeesa]

 • SDS-ja: [s3d3s3] > [s3d3s3ja]

 • Če nečrkovalna kratica preide v besedo, jo kot občno poimenovanje zapisujemo z malimi črkami (emšo; mrsa), kot lastno ime pa z veliko začetnico (Nuk, Ajpes, Unesco, Nasa).

 • Redke črkovalne kratice lahko zapisujemo tudi z malimi črkami (SMS/sms, GSM/gsm).

 • Posebni so primeri, ko se ubesedi cel izgovor, npr. TV > teve, SMS > esemes.


Operacijo Razvoj slovenščine v digitalnem okolju sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.