Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

71 total results found

Predstavitev oznak

06 Odvisnostna skladnja JOS-SYN

V tem poglavju so navedene in strnjeno predstavljene oznake sistema JOS-SYN. Podrobnejšo predstavitev najdete v smernicah v poglavju Označevalne smernice. Oznaka Opis povezave dol some white text S povezavo dol povezujemo določujoči in določani del podr...

Označevalne smernice

06 Odvisnostna skladnja JOS-SYN

V tem poglavju so zbrane označevalne smernice JOS-SYN. Smernice so razvrščene od nastarejše različice do zadnje, ažurne različice. Različica 2.0 (02-2023) projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju ARHAR HOLDT, Špela, TERČON, Luka, KREK, Simon, LEDINEK, Ni...

Reference in povezave

06 Odvisnostna skladnja JOS-SYN

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal in uporabljal. Projekti, na katerih se je razvijal označevalni sistem Sporazumevanje v slovenskem jeziku Janes: Viri, orodja in metode za razisko...

Označevalne smernice

05 Lematizacija

V tem poglavju so zbrane označevalne smernice za lematizacijo. Smernice so razvrščene od nastarejše različice do zadnje, ažurne različice. Različica 2.0 (25-02-2023) projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju HOLOZAN, Peter, KREK, Simon, PIVEC, Matej, RIGA...

Reference in povezave

05 Lematizacija

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal ter uporabljal. Projekti, na katerih se je sistem razvijal oz. uporabljal: JOS - Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika: metode in viri Spor...

Označevalne smernice

01 Tokenizacija

V tem poglavju so predstavljene označevalne smernice oz. načela za tokenizacijo. ⬥ Presledek je glavna ločnica med pojavnicami. ⬥ Besede, ki jih lahko pišemo skupaj ali narazen, ne da bi spremenile pomen (npr. kdorkoli, kdor koli), se ravnajo po prvem načelu, ...

Reference in povezave

01 Tokenizacija

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal ter uporabljal. Projekti, na katerih se je označevalni sistem razvijal oz. uporabljal JOS - Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika: metode i...

Predstavitev oznak

10 Udeleženske vloge (SRL)

V tem poglavju so navedene in strnjeno predstavljene oznake sistema SRL. Podrobnejšo predstavitev najdete v smernicah v poglavju Označevalne smernice. DELOVALNIKI Oznakasomeso Udel. vloga Opis Zgled ACTsomeso vršilec, aktantso delujoči udeleženec, povzr...

Označevalne smernice

10 Udeleženske vloge (SRL)

V tem poglavju so zbrane označevalne smernice za semantično označevanje (SRL). Smernice so razvrščene od nastarejše različice do zadnje, ažurne različice. Različica 1.0 (02-2023) projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju GANTAR, Polona, KREK, Simon, DOBRO...

Reference in povezave

10 Udeleženske vloge (SRL)

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal ter uporabljal. Projekti, na katerih se je razvijal označevalni sistem Sporazumevanje v slovenskem jeziku Semantic Role Labeling in Slovene and C...

Predstavitev oznak

08 Imenske entitete

V tem poglavju so navedene in strnjeno predstavljene oznake za imenske entitete (angl. named entities; NE). Podrobnejšo predstavitev najdete v smernicah v poglavju Označevalne smernice. Kategorija Podkategorija Primeri Ne spada v to kategorijo PER some...

Označevalne smernice

08 Imenske entitete

V tem poglavju so zbrane označevalne smernice za imenske entitete. Različica 1.1 projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju ZUPAN, Katja; LJUBEŠIĆ, Nikola in ERJAVEC, Tomaž, 2023: Smernice Janes-NER za označevanje imenskih entitet v slovenskem jeziku: Raz...

Reference in povezave

08 Imenske entitete

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal ter uporabljal. Projekti, na katerih se je razvijal označevalni sistem MUC-6 Named Entity Task Definition CONLL 2003 BSNLP 2017 shared task Jan...

Predstavitev označevanja koreferenčnosti

09 Koreference

V tem poglavju je strnjeno predstavljeno označevanje koreferenc. Podrobnejšo predstavitev najdete v smernicah v poglavju Označevalne smernice. Dele besedila, ki se nanašajo na istega referenta, imenujemo omenitve (angl. mentions). Omenitve se lahko pojavljajo ...

Označevalne smernice

09 Koreference

V tem poglavju so zbrane označevalne smernice za odkrivanje koreferenčnosti. Različica 1.6 projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju ŽITNIK, Slavko, ARHAR HOLDT, Špela, ROBIDA, Nejc in BLAGUS, Neli, 2023: Smernice za označevanje koreferenčnosti v slovensk...

Reference in povezave

09 Koreference

V tem poglavju so zbrane relevantne reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal ter uporabljal. Projekti, na katerih se je razvijal označevalni sistem ReLDI Razvoj slovenščine v digitalnem okolju Reference RELDI: Uputstvo za ...

Predstavitev oznak

04 Oblikoskladnja MULTEXT-East

V tem razdelku na kratko opišemo zasnovo specifikacij MULTEXT-East in podamo povezave do specifikacij. Večjezične specifikacije MULTEXT-East so zapisane v XML, po priporočilih TEI, in definirajo oblikoskladenjske značilke (atribute in njihove vrednosti) besed,...

Označevalne smernice

04 Oblikoskladnja MULTEXT-East

V tem razdelku so zbrane označevalne smernice za oblikoskladnjo MULTEXT-East. Smernice so razvrščene od nastarejše različice do zadnje, ažurne različice. Različica 2.0 (25-02-2023) projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju HOLOZAN, Peter, KREK, Simon, PIV...

Reference in povezave

04 Oblikoskladnja MULTEXT-East

V tem razdelku so zbrane reference in povezave na projekte, v katerih se je označevalni sistem razvijal in uporabljal. Projekti, na katerih se je označevalni sistem razvijal oz. uporabljal MULTEXT-East - Multilingual corpora and text tools for Central and Ea...

Predstavitev oznak

07 Universal Dependencies

Shema Universal Dependencies določa univerzalni nabor oznak za besedne vrste, oblikoslovne lastnosti in odvisnostne skladenjske relacije, ki se lahko prenesejo na drevesnice posameznih jezikov ali pa dopolnijo z novimi oblikoslovnimi oznakami oz. izpeljavami j...